Vergi indirimi belgesi ile emekli olanların yaşadığı hukuksuzluklar - İsmail ARSLAN

Vergi indirimi belgesi ile emekli olanların yaşadığı hukuksuzluklar


SGK son zamanlarda belgesinde herhangi bir sahtecilik ve emeklilik işleminde bir usulsüzlük bulunmayan ve süresiz olarak düzenlenmiş vergi indirim belgesi ile şartları sağlayarak emekli olan yurttaşları kontrol muayenesine çağırmakta olup, çağrıya icabet etmeyenlerin veya icabet ile, rapor oranları düşenlerin yaşlılık maaşlarını kesmektedir.
 
30 Mart 2013 tarihli 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te Kazanılmış haklar alt başlığında
 
“MADDE 18 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.
 
(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.
 
 Engelli vergi indirimi ile emeklilikte belli oranda engeli olan  sigortalı, prim ödeme ve emeklilik yaşı konusunda bir özel imtiyaz ile emekli olmaktadır, malulen emeklilik ise çalışma vasfını kaybeden % 60 ve üzeri engele sahip sigortalıların emekliliği ile ilgilidir ve malulen emekli olanlar, emekli olduktan sonra çalışır iseler, yaşlılık aylıkları durdurulur, vergi indirimi ile emeklilikte böyle bir durum söz konusu değildir.
                            
SGK’nın vergi indirimi ile emekli olanlara dair kontrol muayenesine çağırma ile ilgili bir düzenlemesi bulunmayıp, Kurum mevzuatı gereği bu kontrolleri ancak malulen emekli olanlardan talep edebilir. Kurum, iki ayrı müessese olan farklı emeklilik durumlarını cem ederek hukuka aykırı bir işlem yapmaktadır.
Kanun maddesi malulen emekli olanlara dair bir yükümlülüğü ortaya koymakla birlikte, engelli vergi indirimi ile emekli olanları kapsamamaktadır. Kanun ile ortaya konulmayan hak ihlaline sebep olucu bir düzenlemenin, iç genelge ile düzenlenerek uygulanması da hukuk devleti olma ilkesine tenakuz oluşturmaktadır. İşin vahim tarafı bu ihlalin yargı tarafından da makul görülmesi olmuştur.
 
            Engelli vergi indirimi ile emeklilikte belli oranda engeli olan sigortalı, prim ödeme ve emeklilik yaşı konusunda bir özel imtiyaz ile emekli olmaktadır. Malulen emeklilik ise çalışma vasfını kaybeden % 60 ve üzeri engele sahip sigortalıların emekliliği ile ilgilidir ve malulen emekli olanlar, emekli olduktan sonra çalışır iseler, yaşlılık aylıkları durdurulmaktadır.
 
Engelli vergi indirimi ile emeklilikte böyle bir durum söz konusu değildir.
 
SGK’nın Engelli vergi indirimi ile emekli olanlara dair kontrol muayenesine çağırma ile ilgili bir düzenlemesi bulunmamaktadır.
Kurum ancak malulen emekli olanlardan mevzuatı ve hukukun gereği olarak bu kontrolleri talep edebilir.
Kurum, iki ayrı müessese olan dayanak ve işlemleri, şartları farklı emeklilik durumlarını cem ederek hukuka aykırı bir işlem yapmaktadır.
 
Nitekim mezkur Kanun maddesi aşağıdadır:
Madde 94- Kurum yürütülen soruşturma kapsamıyla sınırlı olmak üzere;
a) Sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısından veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetinin gerçekten alınıp alınmadığını,
b) Sigortalının, isteğe bağlı sigortalının veya bunların hak sahiplerinin malûllük, iş göremezlik raporlarında belirtilen rahatsızlıklarının mevcut olup olmadığını,
tespit amacıyla kontrol muayenesi ve tetkik yaptırılmasını talep edebilir.
Malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malûllük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi; Kurum da harp malûlleri ve vazife malûlleri hariç, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep edebilir.
Kurumca yaptırılan kontrol muayenesinde veya sigortalının isteği üzerine ya da işe alıştırma sonunda yapılan muayenesinde yeniden tespit edilecek malûllük durumuna göre, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri, yeni malûllük durumuna esas tutulan raporun tarihini takip eden ödeme dönemi başından başlanarak artırılır, azaltılır veya kesilir.
Çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl çocuklara bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar, kontrol muayenesi sonunda tespit edilecek malûllük durumuna göre, rapor tarihinden sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir.
Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başına kadar kabul edilebilir bir özürü olmadığı halde kontrol muayenesini yaptırmayan sigortalının malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri ile çalışma gücünün en az % 60'ını yitiren malûl çocukların kendilerine bağlanmış olan gelir veya aylığı, kontrol muayenesi için belirtilen tarihten sonraki ödeme dönemi başından itibaren kesilir.
Ancak, kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten başlayarak üç ay içinde yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının veya aylık ya da gelir bağlanmış olan malûl çocuğun kesilen aylık veya geliri, kesildiği tarihten başlanarak yeniden bağlanır.
Kontrol muayenesini Kurumun yazılı bildiriminde belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malûllük veya sürekli iş göremezlik halinin devam ettiği tespit edilen sigortalının malûllük aylığı veya yeni sürekli iş göremezlik derecesine göre hesaplanacak geliri, gelir veya aylık bağlanan çalışamayacak durumda malûl çocukların ise almakta oldukları gelir veya aylık, rapor tarihinden sonraki ay başından başlanarak yeniden bağlanır.
Sosya Güvenlik Kurumu, vergi indirimi ile emekli olanları malulen emekli olarak algılıyor ve bu sebeple maluliyetinin devamı tespit olunanlar için yaşlılık aylığını yeniden bağlıyır ki, bu hatalı tespit ve yaklaşımın hak kayıplarına sebep olduğu ortada olup, Kurumun bir an önce bu yanlışından dönmesi isabetli olacaktır. Olmazsa yargı, bu hukuksuzluğa mani olmalıdır.
 
                                                                                                          
 

ismailarslan@kayseri.av.tr

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 4

  • BARIŞ | 27 Temmuz 2020 11:54

    2000 yilina ai̇t sürekli̇ yuzde 42 engelli̇ raporum mevcut olup 2003 yilinda vergi̇ i̇ndi̇ri̇m belgesi̇ aldim.su an memur olarak calismaktayim.emekli̇ olurken yeni̇den vergi̇ i̇ndi̇ri̇m belgesi̇ ve engelli̇ sagli̇k raporu i̇steni̇r mi̇

  • İsmail Arslan | 27 Mart 2020 20:50

    Bilgiye bir tashih yapalım SGK'nun her zaman kontrol muayenesi isteme hakkı saklıdır. Kurum bu hakkını mülga 506 sayılı Kanunun 60.maddesi ile de, yürürlükteki 5510 sayılı Kanunun 28.maddesinde 94.maddeye atıf yaparak da güvence altına almıştır. Talep edildiğinde kontrol muayenesine gidilmesi zorunludur. İtiraz edilecek tek nokta; güncel özür oranı cetvelinin esas alınmasıdır. Kontrol muayenesinde güncel özür oran cetveli değil, emekliliğe esas rapor tarihindeki özür oran cetvelinin esas alınması gerekmektedir. Aksi kararlar genellikle yüksek mahkemeden dönmektedir.

YAZARIN SON 5 YAZISI
14Oca

Din de din mi acaba?

11Oca

Ulus Devlet üzerine

06Oca

Kaos

03Oca

Affeden affedilir...

27Ara

Cumhurbaşkanlığı seçimi